Dofinansowanie podręczników i mundurków Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 lipca 2007 02:00

Program dofinansowania
do podręczników i mundurków

W związku z przyjęciem 20 czerwca br. przez Radę Ministrów uchwały w sprawie  Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów", informuje się że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczony został tekst uchwały, i rozporządzenia oraz najważniejsze informacje dla rodziców dotyczące w/w programu.

Strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej

http://www.menis.gov.pl/menis_pl/pomoc_materialna/dofinansowanie_podrecznikow.php

W zakresie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych programem objęte zostaną  dzieci rozpoczynające w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje dzieciom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)), tj. 351 zł. Dyrektor szkoły podstawowej dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników za okazaniem dowodu zakupu podręczników. Zwrot kosztów zakupu nie może przekroczyć odpowiednio kwot: 70 zł, 130 zł, 150 zł oraz 170 zł.

W zakresie dofinansowania zakupu jednolitego stroju programem objęci są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Pomoc w formie dofinansowania zakupu jednolitych strojów przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), tj. 351 zł. Dofinansowanie wynosi 50 zł na jednego ucznia. Dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum dokona wypłaty powyższej kwoty  rodzicom uczniów.

Wnioski o dofinansowanie składają rodzice w terminie do dnia 15 sierpnia 2007 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z opieki społecznej, gdy rodzina z takiej pomocy korzysta

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:

- dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne - do kwoty 70,- zł

- dla uczniów klas I szkół podstawowych - do kwoty 130,- zł

- dla uczniów klas II szkół podstawowych - do kwoty 150,- zł

- dla uczniów klas III szkół podstawowych - do kwoty 170,- zł

Dyrektor szkoły dokona zwrotu rodzicom uczniów (prawnym opiekunom) kosztów zakupu podręczników za okazaniem dowodu zakupu podręczników (imienna faktura lub oświadczenie o cenie zakupionych podręczników).

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom kl 0,1,2,3

Wniosek o dofinansowanie zakupu jednolitego stroju ucznia