Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


 

Najnowsze tematy

 

X RODZINNY RAJD ROWEROWY 2016

 


4 czerwca 2016 - godz. 1000 (zbiórka o 930)

SKRÓCONY REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

  1. Uczestnicy rajdu powinni posiadać kartę rowerową, sprawny rower oraz kask rowerowy.
  2. Dzieci do lat 10 pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.
  3. Pozostali uczestnicy rajdu, do lat 18, wymagane oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania w sekretariacie szkoły).
  4. Zapisy w dniach 9.05-1.06.2016 r. w sekretariacie szkoły w Piotrowicach, tel. (33) 841 33 77. Należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr PESEL. Można zapisywać się także po godz. 1400 u p.Małgorzaty Góreckiej - ul. Akacjowa 45, tel. 504 137 649.
  5. Koszt uczestnictwa (płatne przy zgłoszeniu) - 17,-zł. Cena obejmuje ubezpieczenie, kamizelkę, drożdżówkę i wodę. Kamizelki są rozdawane przy zapisach, ich liczba jest ograniczona.
  6. Podczas rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych!

Treść oświadczenia - pobierz:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach dnia 04.06.2016 r. organizuje w Piotrowicach Rodzinny Rajd Rowerowy. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział ucznia/uczennicy w rajdzie. Uczestnicy rajdu powinni posiadać kaski (zgodnie z zasadami bezpieczeństwa). Rodzice/opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za brak i ewentualne skutki nieposiadania kasku.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis rodzica/opiekuna)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół w Piotrowicach
Rada Rodziców
przy Przedszkolu w Piotrowicach
 

Informacja dla rodziców w sprawie procedury wglądu do prac egzaminacyjnych, unieważnienia sprawdzianu oraz informacja o wynikach sprawdzianu.

7. UNIEWAŻNIENIA SPRAWDZIANU I WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH

W sekcji 7. przedstawione są informacje dotyczące zasad unieważniania sprawdzianu oraz organizowania wglądu do pracy egzaminacyjnej, w tym przede wszystkim:

- przyczyny unieważnienia danej części sprawdzianu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- procedury związane z unieważnieniem danej części sprawdzianu przez dyrektora komisji egzaminacyjnej

- zasady wglądu do sprawdzonej pracy oraz składanie wniosku o weryfikację sumy punktów.


7.1. PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA DANEJ CZĘŚCI SPRAWDZIANU
1. Dana część sprawdzianu może zostać danemu zdającemu unieważniona:
a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt. 7.1.1a, następuje w przypadkach określonych w pkt. 5.4.
3. Unieważnienie, o którym mowa w pkt. 7.1.1b, następuje w przypadku:
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia (por. pkt 7.2.)
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu (por. pkt 7.3.)
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu; por. pkt 7.3.), w tym w sytuacjach określonych w pkt. 5.5., 5.6., 5.7. oraz 5.9.
d. niemożności ustalenia wyników danej części sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej (por. pkt 7.4.).
7.2. UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA LUB ZADAŃ
1. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania sprawdzianu.
2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
b. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia
– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi danej części sprawdzianu (załącznik 12a). Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.
3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić daną część sprawdzianu (załącznik 12b). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w pkt. 7.2.2.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2.3., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie (również załącznik 12b).
5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu danej części sprawdzianu w terminie 14 dni od dnia:
a. otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2.3. albo
b. upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2.3.
6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o unieważnieniu danej części sprawdzianu, wraz z uzasadnieniem (załącznik 12c).
7. Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w pkt. 7.2.6., mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 12d).
8. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.2.7., wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców.
9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.2.8., w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
10. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom pisemnej informacji, o której mowa w pkt. 7.2.2., dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu danej części sprawdzianu. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom (załącznik 12c). Zasady określone w pkt. 7.2.3. oraz 7.2.4. stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.10., uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 12d), w terminie 3 dni roboczych od dnia:
a. otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w pkt. 7.2.10.
b. zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt. 7.2.3. oraz 7.2.4.
12. Do zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 7.2.11., zasady określone w pkt. 7.2.8. oraz 7.2.9. stosuje się odpowiednio.
13. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia.
14. Uczeń, któremu unieważniono daną część sprawdzianu przeprowadzonego w terminie głównym, przystępuje ponownie do danej części sprawdzianu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.
15. W przypadku unieważnienia danej części sprawdzianu przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik tej części sprawdzianu jako „0%”.
16. Możliwe tryby postępowania w przypadku unieważnienia danej części sprawdzianu w związku ze stwierdzeniem przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego są przedstawione na diagramie poniżej. Tryby postępowania są oznaczone odpowiednio czarnymi lub czerwonymi strzałkami.
a. Tryb oznaczony czarnymi strzałkami – przedstawia kolejne kroki w postępowaniu, kiedy dyrektor szkoły ma możliwość przekazania zdającemu informacji dyrektora OKE o zamiarze unieważnienia danej części sprawdzianu.
b. Tryb oznaczony czerwonymi strzałkami – przedstawia kolejne kroki w postępowaniu, kiedy dyrektor szkoły nie ma możliwości przekazania zdającemu powyższej informacji.

 

7.3. UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO LUB JEGO RODZICÓW UZASADNIONYCH ZASTRZEŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU
1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danej części sprawdzianu, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania (załącznik 13a).
2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.3.1., w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku rozstrzygnięcia (załącznik 13b).
3. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w pkt. 7.3.2., mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 13c).
4. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.3.3., wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców.
5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.3.4., w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia (załącznik 13c). Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 7.3.1., lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić daną część sprawdzianu i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu (załącznik 14a).
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.3.5., dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić daną część sprawdzianu i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 14b).
8. W przypadkach, o których mowa w pkt. 7.3.6. i 7.3.7., unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, uczniów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
9. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10. Tryb postępowania w przypadku unieważnienia w związku ze zgłoszeniem przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu jest przedstawiony na diagramie poniżej.

 

7.4. UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI USTALENIA WYNIKÓW DANEJ CZĘŚCI SPRAWDZIANU
1. W przypadku niemożności ustalenia wyników danej części sprawdzianu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia daną część sprawdzianu danego ucznia i zarządza ponowne jej przeprowadzenie (załącznik 15.).
2. Termin ponownego sprawdzianu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
7.5. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.
3. Materiały stanowiące pracę egzaminacyjną są określone w tabeli w sekcji 6.4.
4. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a).
5. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
a. imię i nazwisko zdającego
b. PESEL zdającego
c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu
d. część sprawdzianu, której wgląd dotyczy.
6. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia ogłoszenia wyników danego egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu.
7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu komisja okręgowa informuje wnioskodawcę.
8. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza miejsce wglądu. W szczególnych oraz uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności osoby uprawnionej do wglądu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie wglądu poza siedzibą komisji okręgowej.
9. Wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej termin wglądu może zostać zmieniony:
a. na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości organizacyjnych komisji okręgowej
b. na prośbę komisji okręgowej, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu.
10. W przypadku spóźnienia się na wgląd przez osobę uprawnioną do wglądu termin wglądu – jeżeli to tylko możliwe – przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. Jeżeli dokonanie wglądu tego samego dnia nie jest już możliwe z przyczyn obiektywnych lub na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, termin może zostać przesunięty na inny dzień.
11. Okręgowa komisja egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem osoby uprawnionej do wglądu, w tym zdającego, do miejsca wglądu wyznaczonego przez dyrektora komisji okręgowej.
12. Zasady wglądu.
a. Potwierdzenie uprawnienia do dokonania wglądu. Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących wglądu.
b. Forma udostępniania prac do wglądu. Osobie uprawnionej do wglądu udostępnia się pracę egzaminacyjną w formie, w jakiej została przekazana przez zdającego i oceniona przez egzaminatora / oceniona z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi. Przed udostępnieniem pracy do wglądu zabezpiecza się dane osobowe egzaminatora przed nieuprawnionym ujawnieniem.
c. Czas trwania wglądu. Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej nie może być krótszy niż 30 minut. Na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, po upływie czasu wyznaczonego przez dyrektora komisji okręgowej, czas wglądu może zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu liczby wglądów wyznaczonych na dany dzień.
d. Osoby obecne podczas wglądu. Podczas wglądu obecny jest pracownik komisji okręgowej. Przed rozpoczęciem wglądu pracownik komisji okręgowej informuje osobę dokonującą wglądu o tym, czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące rozwiązań / zadań / liczby punktów przyznanych przez egzaminatora lub czy istnieje możliwość rozmowy z ekspertem przedmiotowym.
e. Zasady oceniania rozwiązań zadań. Podczas dokonywania wglądu uczniowi lub jego rodzicom zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy.
f. Przebieg wglądu. Po sprawdzeniu danych osobowych osoby/osób dokonujących wglądu, osoba przeprowadzająca wgląd:
- upewnia się, czy osoba dokonująca wglądu zapoznała się z zasadami wglądu
- przekazuje osobie dokonującej wglądu informacje, o których mowa w pkt. 7.5.12b.
g. Po zakończonym wglądzie pracownik komisji okręgowej odnotowuje realizację wglądu, a osoba dokonująca wglądu potwierdza to własnoręcznym podpisem.
h. Zakaz wykonywania kserokopii oraz zdjęć pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w jakiejkolwiek jej części.
i. Zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. Podczas wglądu nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.
j. Sporządzanie notatek przez osobę dokonującą wglądu. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osobom dokonującym wglądu należy zapewnić kartki formatu A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez komisję okręgową). Osoby dokonujące wglądu nie mogą robić notatek, korzystając z własnych materiałów i przyborów do pisania.
k. Zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących sprawdzenia pracy. Jeżeli podczas wglądu osoba uprawniona do wglądu zgłasza zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, w pierwszej kolejności komisja okręgowa powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas wglądu.
13. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 16b). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
14. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.
15. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.5.13.
16. W przypadku zastrzeżeń dotyczących kwestii natury technicznej, np. pomyłek w sumowaniu liczby punktów przyznanych za rozwiązania poszczególnych zadań, weryfikacji dokonuje pracownik wskazany przez dyrektora komisji okręgowej.
17. W przypadku zastrzeżeń dotyczących kwestii merytorycznych, dyrektor komisji okręgowej wskazuje osobę, która dokonuje ponownej oceny rozwiązań wskazanych zadań, zgodnie z zasadami oceniania rozwiązań zadań opracowanymi przez CKE. Osoba wskazana przez dyrektora komisji okręgowej musi posiadać uprawnienia egzaminatora w zakresie danego przedmiotu.
18. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.5.13.
19. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki sprawdzianu oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie.

 

8. WYNIKI SPRAWDZIANU


W sekcji 8. przedstawione są informacje dotyczące wyników sprawdzianu:

- sposoby wyrażania wyników sprawdzianu

- przekazywanie zaświadczeń oraz informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu

- wyniki sprawdzianu w przypadku zdających, będących laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych

- wyniki sprawdzianu w przypadku zdających, którzy byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu

- wyniki sprawdzianu w przypadku zdających, którym unieważniono sprawdzian w terminie dodatkowym.


1. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach.
2. Wyniki sprawdzianu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
3. Wyniki sprawdzianu obejmują:
a. wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki
b. wynik z części drugiej.
4. Wyniki sprawdzianu są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
5. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VI szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej.
6. Do 22 czerwca 2016 r. dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą odpowiednio szkoły podstawowej, szkoły podstawowej dla dorosłych, szkoły artystycznej albo nie otrzymują promocji do klasy programowo wyższej w przypadku uczniów tej klasy szkoły artystycznej – realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – której zakres nauczania odpowiada klasie VI szkoły podstawowej, ponieważ nie spełniają warunków określonych w:
a. art. 44q ust. 1 pkt 1, art. 44za ust. 1 pkt 1, art. 44zl ust. 1 pkt 1 lub art. 44zm ust. 1 ustawy, tzn. w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych
b. art. 44zm ust. 1 pkt 1 ustawy, tzn. nie zdali egzaminu dyplomowego – dotyczy uczniów szkoły artystycznej
c. art. 44q ust. 1 pkt 2, art. 44za ust. 1 pkt 2, art. 44zl ust. 1 pkt 2 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2 ustawy, tzn. nie przystąpili do sprawdzianu.
7. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 8.6., okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowuje informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Informacja jest przesyłana do szkoły drogą elektroniczną. Uczniowie ci nie otrzymują zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Jeżeli zaświadczenie zostało już przekazane do szkoły przez okręgową komisję egzaminacyjną, dyrektor szkoły przesyła je do okręgowej komisji egzaminacyjnej pocztą.
8. W przypadku uczniów, których końcowa klasyfikacja zależy od wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przekazanie zaświadczenia lub informacji o szczegółowych wynikach sprawdzianu następuje po rozstrzygnięciu o klasyfikacji końcowej.
9. Informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu (a nie zaświadczenie) przekazuje się również uczniom, którzy byli zwolnieni ze sprawdzianu z przyczyn losowych lub zdrowotnych (pkt 3.3.5.) albo ze względu na niepełnosprawności sprzężone (pkt 3.2.3.). W informacji zamiast wyniku z każdej części sprawdzianu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.
10. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:
a. zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
50 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu w roku szkolnym 2015/2016
b. w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VI szkoły podstawowej nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem promocyjnym
c. informację o szczegółowych wynikach sprawdzianu, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku uczniów, o których mowa w pkt. 8.6. i 8.9.
11. Uczeń, który przystąpił do sprawdzianu w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym, odbiera zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu w macierzystej szkole.
12. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów, o których mowa w pkt. 3.2.8., zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
13. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów, o których mowa w pkt. 3.2.9., zwolnienie z części pierwszej sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej sprawdzianu najwyższego wyniku.
14. W przypadku zdających, o których mowa w pkt. 8.12. i 8.13., w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku z odpowiedniej części sprawdzianu, wpisuje się „100% punktów”.
15. W przypadku unieważnienia danej części sprawdzianu przeprowadzanego w terminie dodatkowym z przyczyn określonych w pkt. 5.4. oraz 7.2., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik tej części sprawdzianu jako „0%”.

 

Pełna informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu pod linkiem www.cke.edu.pl.

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Informacja dla rodziców w sprawie procedury wglądu do prac egzaminacyjnych, unieważnienia egzaminu gimnazjalnego oraz informacja o wynikach egzaminu.

7. UNIEWAŻNIENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I WGLĄDY DO PRAC EGZAMINACYJNYCH


W sekcji 7. przedstawione są informacje dotyczące zasad unieważniania egzaminu gimnazjalnego oraz organizowania wglądu do pracy egzaminacyjnej, w tym przede wszystkim:

- przyczyny unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

- procedury związane z unieważnieniem danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu przez dyrektora komisji egzaminacyjnej

- zasady wglądu do sprawdzonej pracy oraz składanie wniosku o weryfikację sumy punktów.


7.1. PRZYCZYNY UNIEWAŻNIENIA DANEGO ZAKRESU ALBO POZIOMU ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. Dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego może zostać danemu zdającemu unieważniony:
a. przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
b. przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Unieważnienie, o którym mowa w pkt. 7.1.1a, następuje w przypadkach określonych w pkt. 5.4.
3. Unieważnienie, o którym mowa w pkt. 7.1.1b, następuje w przypadku:
a. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia (por. pkt 7.2.)
b. zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (por. pkt 7.3.)
c. zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu; por. pkt 7.3.), w tym w sytuacjach określonych w pkt. 5.5., 5.6., 5.7. oraz 5.9.
d. niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia pracy egzaminacyjnej (por. pkt 7.4.).
7.2. UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ EGZAMINATORA NIESAMODZIELNEGO ROZWIĄZANIA ZADANIA LUB ZADAŃ
1. Uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego.
2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
a. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia
b. występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia
– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (załącznik 12a). Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację uczniowi lub jego rodzicom.
3. Uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu (załącznik 12b). Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w pkt. 7.2.2.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2.3., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we wskazanym miejscu i czasie (również załącznik 12b).
5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie 14 dni od dnia:
a. otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2.3. albo
b. upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 7.2.3.
6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi lub jego rodzicom, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu, wraz z uzasadnieniem (załącznik 12c).
7. Uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w pkt. 7.2.6., mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 12d).
8. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.2.7., wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców.
9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.2.8., w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
10. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom pisemnej informacji, o której mowa w pkt. 7.2.2., dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom (załącznik 12c). Zasady określone w pkt. 7.2.3. oraz 7.2.4. stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.2.10., uczeń lub jego rodzice mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 12d), w terminie 3 dni roboczych od dnia:
a. otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w pkt. 7.2.10.
b. zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt. 7.2.3. oraz 7.2.4.
12. Do zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 7.2.11., zasady określone w pkt. 7.2.8. oraz 7.2.9. stosuje się odpowiednio.
13. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia.
14. Uczeń, któremu unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w terminie głównym, przystępuje ponownie do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem.
15. W przypadku unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu jako „0%”.
16. Możliwe tryby postępowania w przypadku unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w związku ze stwierdzeniem przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez zdającego są przedstawione na diagramie poniżej. Tryby postępowania są oznaczone odpowiednio czarnymi lub czerwonymi strzałkami.
a. Tryb oznaczony czarnymi strzałkami – przedstawia kolejne kroki w postępowaniu, kiedy dyrektor szkoły ma możliwość przekazania zdającemu informacji dyrektora OKE o zamiarze unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu.
b. Tryb oznaczony czerwonymi strzałkami – przedstawia kolejne kroki w postępowaniu, kiedy dyrektor szkoły nie ma możliwości przekazania zdającemu powyższej informacji.

7.3. UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO LUB JEGO RODZICÓW UZASADNIONYCH ZASTRZEŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania (załącznik 13a).
2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.3.1., w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku rozstrzygnięcia (załącznik 13b).
3. Uczeń lub jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w pkt. 7.3.2., mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 13c).
4. Zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.3.3., wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia lub jego rodziców.
5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w pkt. 7.3.4., w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia (załącznik 13c). Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 7.3.1., lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu (załącznik 14a).
7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.3.5., dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (załącznik 14b).
8. W przypadkach, o których mowa w pkt. 7.3.6. i 7.3.7., unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów, uczniów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.
9. Termin ponownego egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10. Tryb postępowania w przypadku unieważnienia w związku ze zgłoszeniem przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego jest przedstawiony na diagramie poniżej.

 

7.4. UNIEWAŻNIENIE W PRZYPADKU NIEMOŻNOŚCI USTALENIA WYNIKÓW DANEGO ZAKRESU ALBO POZIOMU ODPOWIEDNIEJ CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. W przypadku niemożności ustalenia wyników danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego danego ucznia i zarządza jego ponowne przeprowadzenie (załącznik 15.).
2. Termin ponownego egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

7.5. WGLĄD DO SPRAWDZONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ
1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
2. Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem pełnomocnika albo innej osoby wskazanej przez zdającego lub jego rodziców.
3. Materiały stanowiące pracę egzaminacyjną są określone w tabeli w sekcji 6.5.
4. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną (załącznik 16a).
5. Wniosek o wgląd można również złożyć w innej formie, niż określona w załączniku 16a. We wniosku o wgląd do pracy egzaminacyjnej należy wskazać:
a. imię i nazwisko zdającego
b. PESEL zdającego
c. dane teleadresowe osoby dokonującej wglądu, w tym adres pocztowy oraz – jeżeli to tylko możliwe – adres e-mail oraz/lub numer telefonu komórkowego lub inny sposób kontaktu umożliwiający jak najszybsze przekazanie informacji o wyznaczonym terminie wglądu
d. zakres lub poziom odpowiedniej części egzaminu, którego wgląd dotyczy.
6. Wnioski o wgląd są przyjmowane i rozpatrywane od dnia wydania przez OKE zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu, zgodnie z kolejnością wpływu.
7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu (dzień oraz godzinę) w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu komisja okręgowa informuje wnioskodawcę.
8. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza miejsce wglądu. W szczególnych oraz uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności osoby uprawnionej do wglądu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie wglądu poza siedzibą komisji okręgowej.
9. Wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej termin wglądu może zostać zmieniony:
a. na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, w ramach możliwości organizacyjnych komisji okręgowej
b. na prośbę komisji okręgowej, w porozumieniu z osobą uprawnioną do wglądu.
10. W przypadku spóźnienia się na wgląd przez osobę uprawnioną do wglądu termin wglądu – jeżeli to tylko możliwe – przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia. Jeżeli dokonanie wglądu tego samego dnia nie jest już możliwe z przyczyn obiektywnych lub na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, termin może zostać przesunięty na inny dzień.
11. Okręgowa komisja egzaminacyjna nie zwraca kosztów podróży związanych z dojazdem osoby uprawnionej do wglądu, w tym zdającego, do miejsca wglądu wyznaczonego przez dyrektora komisji okręgowej.
12. Zasady wglądu.
a. Potwierdzenie uprawnienia do dokonania wglądu. Na wgląd należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby/osób dokonujących wglądu.
b. Forma udostępniania prac do wglądu. Osobie uprawnionej do wglądu udostępnia się pracę egzaminacyjną w formie, w jakiej została przekazana przez zdającego i oceniona przez egzaminatora / oceniona z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi. Przed udostępnieniem pracy do wglądu zabezpiecza się dane osobowe egzaminatora przed nieuprawnionym ujawnieniem.
c. Czas trwania wglądu. Czas wglądu do jednej pracy egzaminacyjnej wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej nie może być krótszy niż 30 minut. Na prośbę osoby uprawnionej do wglądu, po upływie czasu wyznaczonego przez dyrektora komisji okręgowej, czas wglądu może zostać wydłużony w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, po uwzględnieniu liczby wglądów wyznaczonych na dany dzień.
d. Osoby obecne podczas wglądu. Podczas wglądu obecny jest pracownik komisji okręgowej. Przed rozpoczęciem wglądu pracownik komisji okręgowej informuje osobę dokonującą wglądu o tym, czy jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące rozwiązań / zadań / liczby punktów przyznanych przez egzaminatora lub czy istnieje możliwość rozmowy z ekspertem przedmiotowym.
e. Zasady oceniania rozwiązań zadań. Podczas dokonywania wglądu uczniowi lub jego rodzicom zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy.
f. Przebieg wglądu. Po sprawdzeniu danych osobowych osoby/osób dokonujących wglądu, osoba przeprowadzająca wgląd:
- upewnia się, czy osoba dokonująca wglądu zapoznała się z zasadami wglądu
- przekazuje osobie dokonującej wglądu informacje, o których mowa w pkt. 7.5.12b.
g. Po zakończonym wglądzie pracownik komisji okręgowej odnotowuje realizację wglądu, a osoba dokonująca wglądu potwierdza to własnoręcznym podpisem.
h. Zakaz wykonywania kserokopii oraz zdjęć pracy egzaminacyjnej. Praca egzaminacyjna nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć pracy egzaminacyjnej, w całości lub w jakiejkolwiek jej części.
i. Zakaz korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych. Podczas wglądu nie jest dozwolone korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych.
j. Sporządzanie notatek przez osobę dokonującą wglądu. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osobom dokonującym wglądu należy zapewnić kartki formatu A4 oraz długopisy (w kolorze określonym przez komisję okręgową). Osoby dokonujące wglądu nie mogą robić notatek, korzystając z własnych materiałów i przyborów do pisania.
k. Zgłaszanie zastrzeżeń dotyczących sprawdzenia pracy. Jeżeli podczas wglądu osoba uprawniona do wglądu zgłasza zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy, w tym liczby punktów przyznanych przez egzaminatora, w pierwszej kolejności komisja okręgowa powinna dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas wglądu.
13. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów (załącznik 16b). Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
14. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.
15. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.5.13.
16. W przypadku zastrzeżeń dotyczących kwestii natury technicznej, np. pomyłek w sumowaniu liczby punktów przyznanych za rozwiązania poszczególnych zadań, weryfikacji dokonuje pracownik wskazany przez dyrektora komisji okręgowej.
17. W przypadku zastrzeżeń dotyczących kwestii merytorycznych, dyrektor komisji okręgowej wskazuje osobę, która dokonuje ponownej oceny rozwiązań wskazanych zadań, zgodnie z zasadami oceniania rozwiązań zadań opracowanymi przez CKE. Osoba wskazana przez dyrektora komisji okręgowej musi posiadać uprawnienia egzaminatora w zakresie danego przedmiotu.
18. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 7.5.13.
19. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie i wydaje nowe zaświadczenie.

 

8. WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
W sekcji 8. przedstawione są informacje dotyczące wyników egzaminu gimnazjalnego:

- sposoby wyrażania wyników egzaminu gimnazjalnego

- przekazywanie zaświadczeń oraz informacji o szczegółowych wynikach egzaminu

- wyniki egzaminu w przypadku zdających, będących laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych

- wyniki egzaminu w przypadku zdających, którzy byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu

- wyniki egzaminu w przypadku zdających, którym unieważniono egzamin w terminie dodatkowym.


1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego obejmują:
a. wynik z języka polskiego
b. wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie
c. wynik z matematyki
d. wynik z przedmiotów przyrodniczych
e. wynik z języka obcego na poziomie podstawowym
f. wynik z języka obcego na poziomie rozszerzonym – w przypadku gdy uczeń przystąpił do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na tym poziomie.
3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
5. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu gimnazjum, w której klasa odpowiadająca klasie III gimnazjum nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo wyższej.
7. Do 22 czerwca 2016 r. dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informację o uczniach (nazwisko, imię, numer PESEL), którzy nie kończą odpowiednio gimnazjum, gimnazjum dla dorosłych, szkoły artystycznej albo nie otrzymują promocji do klasy programowo wyższej w przypadku uczniów tej klasy szkoły artystycznej – realizującej kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum – której zakres nauczania odpowiada klasie III gimnazjum, ponieważ nie spełniają warunków określonych w:
a. art. 44q ust. 1 pkt 1, art. 44za ust. 1 pkt 1, art. 44zl ust. 2 pkt 1 lub art. 44zm ust. 1 ustawy, tzn. w wyniku klasyfikacji końcowej nie otrzymali ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych
b. art. 44zm ust. 1 pkt 1 ustawy, tzn. nie zdali egzaminu dyplomowego – dotyczy uczniów szkoły artystycznej
c. art. 44q ust. 1 pkt 2, art. 44za ust. 1 pkt 2, art. 44zl ust. 2 pkt 2 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2 ustawy, tzn. nie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego.
8. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 8.7., okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowuje informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Informacja jest przesyłana do szkoły drogą elektroniczną. Uczniowie ci nie otrzymują zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli zaświadczenie zostało już przekazane do szkoły przez okręgową komisję egzaminacyjną, dyrektor szkoły przesyła je do okręgowej komisji egzaminacyjnej pocztą.
9. W przypadku uczniów, których końcowa klasyfikacja zależy od wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przekazanie zaświadczenia lub informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego następuje po rozstrzygnięciu o klasyfikacji końcowej.
60 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016
10. Informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (a nie zaświadczenie) przekazuje się również uczniom, którzy byli zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych (pkt 3.3.5.) albo ze względu na niepełnosprawności sprzężone (pkt 3.2.3.). W informacji zamiast wyniku z każdego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.
11. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:
a. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
b. w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu gimnazjum, w której klasa odpowiadająca klasie III gimnazjum nie jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem promocyjnym
c. informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku uczniów, o których mowa w pkt. 8.7. i 8.10.
12. Uczeń, który przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w prewentorium, sanatorium, szkole przyszpitalnej, zakładzie poprawczym, odbiera zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w macierzystej szkole.
13. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów, o których mowa w pkt. 3.2.9., zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu najwyższego wyniku.
14. W przypadku części trzeciej egzaminu gimnazjalnego laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów, o których mowa w pkt. 3.2.9., uzyskują z tej części egzaminu najwyższy wynik zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
15. W przypadku laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów, o których mowa w pkt. 3.2.10., zwolnienie z danej części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z obu zakresów/poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
16. W przypadku zdających, o których mowa w pkt. 8.13., 8.14. oraz 8.15. w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyniku z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z obu poziomów tego egzaminu, wpisuje się „100% punktów” oraz odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona”.
17. W przypadku unieważnienia danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w terminie dodatkowym z przyczyn określonych w pkt. 5.4. oraz 7.2., dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik tego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu jako „0%”.
18. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w pkt. 3.2.12b, i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym – ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym – uczeń otrzymuje z części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym wynik „0%”.

 

Pełna informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego" pod linkiem www.cke.edu.pl.

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Informacja dla rodziców nt. rekrutacji na r.szk. 2016/17

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW 6-LETNICH

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI  DO  POBRANIA  U  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  LUB  W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY

 

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY I

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach informuje, że zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dzieci urodzone w 2009r., które w r.szk. 2015/2016 rozpoczęły naukę w kl. I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą kontynuować naukę w kl. I w r.szk. 2016/2017.

Wniosek ten składa się do dyrekcji szkoły w terminie do 31.03.2016r. Dziecko, którego rodzice złożyli powyższy wniosek, w r.szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w kl. I, z tym że nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. II oraz nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLASY II

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach informuje, że zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dzieci urodzone w I połowie 2008r., które w r.szk. 2015/2016 uczęszczają do  kl. II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą kontynuować naukę w kl. II w r.szk. 2016/2017.

Wniosek ten składa się do dyrekcji szkoły w terminie do 31.03.2016r. Dziecko, którego rodzice złożyli powyższy wniosek, w r.szk. 2015/2016 kontynuuje naukę w kl. II, z tym że  nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu do kl. III  oraz nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą lub dyrekcją szkoły.

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 6-letnich zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy chcieliby, aby ich dzieci rozpoczęły naukę w klasie I w roku szkolnym 2016/2017, prosimy o wypełnienie druku zgłoszenia natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie druku wniosku

o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI DO POBRANIA U DYREKTORA PRZEDSZKOLA LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 31 marca br. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.
 

Informacja nt. sprawdzianu kl.VI

Dokument pochodzi ze strony CKE

Sprawdzian w kl.6 w r.szk. 2015/16 - POBIERZ

 

Jeżdżę z głową

Informujemy, że Urząd Gminy w Przeciszowie otrzymał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Jeżdżę z głową”.

Całkowita wartość projektu wynosi 32 740,00 zł kwota ta obejmuję zakup karnetów, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, koszt nauki jazdy na nartach, transport oraz zapewnienie noclegów i wyżywienia.

Kwota dofinansowania otrzymana z Województwa Małopolskiego wynosi 6 900 zł, wpłaty dokonywanie przez rodziców 4 000 zł, a wkład własny gminy w projekcie wyniesie 21 840 zł.

Projekt zakłada naukę jazdy na nartach, która będzie prowadzona w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu 40 uczniów klas III szkoły podstawowej z terenu gminy Przeciszów w miejscowości Małe Ciche.

Planowany termin pobytu to 29.02 – 04.03.2016 r.

Rodzice zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł. na konto Urzędu Gminy w Przeciszowie.

Rekrutacja uczniów będzie przeprowadzana przez poszczególne szkoły w dniach 01.02 – 05.02.2016 r.

Zapraszamy do obejrzenia filmiku

 

 

Program profilaktyki palenia tytoniu


 

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 zebrania i konsultacje dla rodziców planowane są na czwartki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Zebrania będą rozpoczynać się o godz.16.30
Konsultacje będą się odbywać o godz. 16.00-17.00

17.09.2015

ZEBRANIE

RODZICÓW

12.11.2015

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

17.12.2015
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
14.01.2016

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

17.03.2016
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
14.04.2016
WYWIADÓWKA

 

19.05.2016 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2015/16

Poniedziałek 900- 1200
Wtorek 900- 1200
Środa 900- 1200
Czwartek 1130- 1430
Piątek 1130- 1430
 

Dni wolne w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)
05.04.2016 (wt) 05.04.2016 (wt)
02.05.2016 (pn) 02.05.2016 (pn)
27.05.2016 (pt) 27.05.2016 (pt)
18-20.04.2016 (pn, wt, śr) 18-20.04.2016 (pn, wt, śr)

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2013/14 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)

01.04.2015 (wt)

01.04.2015 (wt)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

10.11.2014 (pon)

10.11.2014 (pon)

02.01.2015 (pt)

02.01.2015 (pt)

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników


Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/16

Zimowa przerwa świąteczna  23-31.12.2015

Ferie zimowe   18-31.01.2016

Wiosenna przerwa świąteczna  24-29.03.2016

Sprawdzian w szkole podstawowej  05.04.2016

Egzamin gimnazjalny  18-20.04.2016

Zakończenie roku szkolnego  24.06.2016

 

Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia


Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia

 

Stypendium szkolne 2015/16

Do dnia 15 września 2015r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł, która obowiązuje od 1 października 2012 roku. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2015/16
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie i zaświadczenie o zarobkach
Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
Katalog wydatków

 

Wyprawka szkolna 2015/16

Ostateczny termin składania wniosków do szkół upływa 4 września 2015 roku.

 


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Ogłoszenie
Rozporządzenie

 
Więcej artykułów…